Els òrgans de govern de l’ Associació són:


– L’Assemblea General
– La Junta Directiva

 
ASSAMBLEA GENERAL


L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i estarà integrada per tots els associats, on éstos poden emetre el seu vot mediant sufragi lliure i secret. Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària es celebrarà una vegada l’any dintre dels sis mesos següents al tancament de l’exercici.
És competent per a tractar qualsevol assumpte que afecte a l’Associació i, de un mode exclusiu, sobre matèries com els programes i plans d’actuació general; la modificació dels Estatuts; l’aprovació dels pressupostos generales de cada exercici; la determinació de les quotes ordinàries o extraordinàries que hagen de satisfer els associats; l’aprovació de la liquidació de contes, entre altres.


JUNTA DIRECTIVA

L’ Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per un President, un Vicepresident, un Secretari, un tresorer i els vocals que és consideren convenients.
Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts. Aquests seran designats i revocades per l'Assemblea General Extraordinària i el seu mandat tindrà una duració de 3 anys. 
Les facultats de la Junta Directiva s'estendran amb caràcter general a tots els actes propis de les finalitats de l'associació, sempre que no requereixin, segons aquests Estatuts, autorització expressa de l'Assemblea General.
Són facultats particulars de la Junta Directiva, entre unes altres: dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l'Associació, acordant realitzar els oportuns contractes i actes; formular i sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General els Balanços i els Comptes anuals; sol·licitar i tramitar subvencions davant qualsevol instància, administrativa o no; resoldre sobre l'admissió de nous associats.


Formen part de la Junta Directiva:


President
D. Juan José Chafer Oltra


Vicepresident
D. Isidro José Martínez Insa


Secretaria
Dª. Mª Jose Alhambra Sanchez


Vocals

Matías Mira Soriano
Rosario Torro Albert
Juan Gonzalo Tolsá Revert
Ana Ferrero Ferri
José Ignacio Donat Donat