El President, vicepresident i els membres de la Junta Directiva no perceben cap remuneració pel seu càrrec.

La gerent percep una retribució anual bruta de 25.500 euros.